Realizimi i qëllimeve në dhe për shoqëri

  • Përpjekja për tejkalimin e injorancës dhe prapambetjes shpirtërore në shoqëri;
  • Angazhimi i vazhdueshëm për zhdukjen e dukurive negative shoqërore, të trashëguar si p.sh.: hakmarrja, presioni dhe diskriminimi në baza gjinore, dhe të përfituara si: droga, alkooli, bixhozi etj.;
  • Zhvillimi i tolerancës në mes të gjithë njerëzve, e kundër mos tolerancës ndër fetare dhe praktikave përjashtuese në shoqëri;
  • Ndihma dhe ndërmjetësimi në rastet kontestuese familjare dhe civile, brenda komuniteteve përkatëse, ku anëtarët jetojnë, veprojnë dhe punojnë;
  • Veprimi humanitar brenda bashkësisë, komunitetit përkrahës dhe në shoqëri.

Leave a Reply