Realizimi i të drejtave fetare

  • Mbrojtja nga diskriminimi fetar i anëtarëve,
  • Realizimi i barazisë fetare para ligjit, për Tarikatet e Kosovës,
  • Mbrojtja ligjore nga ana e shtetit.

Leave a Reply