Realizimi i qëllimeve fetare

  • Ngritja shpirtërore dhe edukimi moral i pjesëtarëve dhe pjesëtareve të Tarikateve,
  • Arsimimi në shkenca fetare Islame, posaçërisht njohjen e Sufizmit / Tesavufit,
  • Kultivimi i traditës Islame, veçanërisht traditave të Tarikatave,
  • Ngritja  e përgjithshme arsimore dhe kulturore e anëtarëve të sajë

Leave a Reply